kategorie
Filtrowanie
Cena
Producent

Uziomy, uziemienia

Uziomy są niezbędnym elementem instalacji obiektów budowlanych oraz sieci elektroenergetycznych. Ich zadaniem jest zapewnienie właściwego działania urządzeń chroniących przed skutkami przeciążeń, zwarć, porażenia prądem, ograniczających przepięcia. Uziomy wyrównują potencjały wszystkich instalacji budynków, odprowadzają doziemne prądy zwarciowe i upływowe, energię przepięć oraz rozpraszają w gruncie prądy piorunowe z instalacji odgromowej.

Najbardziej praktyczną i najlepszą formą uziemienia są uziomy fundamentowe wykonane z taśm lub prętów stalowych, miedziowanych lub miedzianych, połączonych ze zbrojeniem i zalanych betonem w ławie fundamentowej. W przypadkach, kiedy projektant czy wykonawca nie przewidział wykorzystania fundamentów obiektu do wykonania uziomu fundamentowego, należy go wykonać jako uziom otokowy lub kratowy, wykonany z taśm lub drutów zakopanych poziomo w ziemi wokół obiektu albo jako pionowe sondy uziemiające, wbijane w ziemię w wyznaczonych punktach wokół obiektu. Uziomy otokowe i pionowe mogą także stanowić uziemienie dodatkowe do uziomu fundamentowego, jeśli jego powierzchnia jest zbyt mała lub ma zbyt wysoką rezystancję. Norma PN-EN 62305-3, która określa zasady projektowania uziomów dla celów instalacji odgromowej, wyróżnia ich dwa rodzaje wykonywane na zewnątrz obiektów: - układ A - złożony z minimum 2 uziomów poziomych i pionowych, łączonych oddzielnie z każdym z przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, - układ B – poziomy uziom otokowy, kratowy lub fundamentowy. Dla większości obiektów wymagana jest rezystancja uziomu nieprzekraczająca 10 Ω (omów). Gdy obiekt jest zbudowany na gruncie o niskiej rezystywności (np. gliniastym) i o wysokim poziomie wód gruntowych zwykle wystarczy pogrążenie w każdym z wymaganych miejsc po jednej sondzie uziemiającej o długości 3m. Na gruntach o wysokiej rezystywności (np. piaszczyste, kamieniste) i o niskim poziomie wód gruntowych pogrąża się uziomy pionowe o długości nawet do 7m. Generalnie po osiągnięciu poziomu wód gruntowych nie ma sensu wydłużać uziomu prętowego o kolejne sondy, bo rezystancja znacząco się już nie poprawi. Wówczas należy wbijać kolejne sondy uziemiające w odległości jedna od drugiej nie mniejszej niż ich długość. Następnie je wszystkie należy połączyć metalową taśmą z przewodem odprowadzającym instalacji odgromowej lub uziomem fundamentowym. Uziomy pionowe mogą być wykonywane z różnych prętów i rur, ale w praktyce wykorzystuje się najczęściej gotowe sondy uziemiające ze stali ocynkowanej lub miedziowanej. Rzadziej stosowane są sondy z litej miedzi, gołej, anodowanej lub cynowanej czy gołej stali konstrukcyjnej lub nierdzewnej.

Sondy uziemiające ocynkowane

Sondy miedziowane wykonywane są najczęściej z prętów stalowych o średnicach 5/8 lub 3/4 pokrytych elektrolitycznie miedzią o grubości min 250μm. Są dostępne w kilku długościach, ale na rynku najbardziej przyjęły się 1520mm oraz 3050mm. Sondy miedziowane mogą być wykonywane w wersjach do łączenia na wpust, ale najbardziej popularne sondy Erico są obustronnie zakończone gwintem zewnętrznym. Aby wbić w grunt sondę miedziowaną np. 5/8 cala, należy na jeden jej koniec nakręcić hartowany grot 5/8 cala, który będzie jej torował drogę w gruncie. Na drugi koniec należy nakręcić złączkę z brązu 5/8 cala, a w nią hartowaną głowicę 5/8 cala. Młot udarowy, którym będzie wbijana sonda uziemiająca, należy wyposażyć w trzpieniowy pobijak, który będzie uderzał w głowicę. Po wbiciu pierwszej szpilki, należy wykręcić głowicę, wkręcić w jej miejsce kolejną sondę, na nią nakręcić kolejną złączkę, a w nią głowicę itd.

Sonda ocynkowana czy miedziowana

Normy dotyczące uziemień uwzględniają, że grunt i beton są środowiskami elektrolitycznymi i w związku z tym nie wolno łączyć ze sobą elementów uziomowych pokrytych dowolnymi metalami, ponieważ w perspektywie kilku, kilkunastu lat mogą ulec przyśpieszonej korozji i pogorszą się ich własności elektryczne. Sondy uziomowe ocynkowane należy stosować tylko tam, gdzie wszystkie przewody systemu uziemiającego i instalacji odgromowej wykonane są ze stali ocynkowanej. Nie powinno się ich podłączać do systemów miedzianych, miedziowanych oraz uziomów fundamentowych.

Sondy miedziowane są przeznaczone do instalacji odgromowych i systemów uziomowych wykonanych z drutów, taśm i prętów miedzianych lub miedziowanych. Powinno się nimi wykonywać także połączenia z uziomami fundamentowymi, gdy np. trzeba wykonać uziom dodatkowy.

Uziomy, uziemienia